Get Adobe Flash player
Start Zasady przyjęcia

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
Uczestnikami domu mogą być osoby, które zostały skierowane do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. w oparciu o następujące dokumenty:
a. wniosek osoby zainteresowanej lub jego opiekuna prawnego,
b. wywiad środowiskowy,
c. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, występujących zaburzeniach psychicznych,
d. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

Pliki do pobrania:

- wniosek

- opinia

- zaświadczenie