Get Adobe Flash player
Start RODO

RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej 313A, 36-061 Wysoka Głogowska (dalej: Dom). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Dom przetwarza moje dane osobowe?

Dom przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: zapewnia możliwość skorzystania z usług rehabilitacyjnych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Domu .

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej. Dom odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Domem poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pod numerem telefonu 177726436 lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Domie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W jakim celu Dom  przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Dom  w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu:

-         organizacji terapii zajęciowej dla pensjonariuszy,

-         prowadzenia aktywizacji zawodowej,

-         kreowania postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu,

-         rozwijania umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego,

-         skarg i wniosków;

 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Domu.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 1. Dom nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Dom  powierzyło do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Dom ?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Domu, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Dom danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Dom  narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu właściwości Ustawy o pomocy społecznej.

Skąd Dom ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Domu W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Dom ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Dom z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY ZAINTERESOWANEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczestnik, gość Domu lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Dom zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Domu w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Dom rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jej imieniu:

-         w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-         w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osoby Zainteresowanej listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1. Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Domu lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Dom żądania Osoby Zainteresowanej.
 4. Osoba Zainteresowana uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Dom.
 5. W imieniu Domu Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.
 6. Dom nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 7. Właściwym dla Domu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULE INFORMACYJNEDostarczając zgłoszenie rekrutacyjne/dokumenty aplikacyjne osobiście lub elektronicznie na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do Środowiskowego Domu Samopomocy , 36-061 Wysoka Głogowska 313A zgadzasz się na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy , 36-061 Wysoka Głogowska 313A Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w tym wizerunku jeśli został zamieszczony) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Tym samym będziemy mogli przesyłać Ci oferty pracy właściwe dla posiadanych przez Ciebie kompetencji i umiejętności.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś dostarczając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 12 miesięcy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację.


W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź z IOD pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.