Get Adobe Flash player
Start Statut
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, zwany w skrócie „ŚDS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Głogów Małopolski.

2. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest budynek w Wysokiej Głogowskiej 313 a.

§ 2

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej działa na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616)
- niniejszego Statutu,
- innych przepisów prawa.

§ 3

1. Środowiskowy Dom Samopomocy ma zasięg lokalny i obejmuje swoim zasięgiem działania Miasto i Gminę Głogów Małopolski.

2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w ŚDS są osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski.

3. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.

§ 4

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową, finansowaną ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

§ 5

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności Ŝyciowej.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
1) umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom upośledzonym umysłowo nabycia i podtrzymania kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych, a także umiejętności spędzania wolnego czasu,

2) organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin,

3) przeciwdziałanie izolacji społecznej przez utrzymanie osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo w środowisku,

4) kształtowanie u osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym.

2. Przedmiotem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest również świadczenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo, usług mających osiągnąć założone cele, a w szczególności:
1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu,

2) poradnictwo psychologiczne,

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

4) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

5) terapia ruchowa,

6) inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
7) inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco –aktywizujących.

§ 7

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracują z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi oraz instytucjami, organizacjami, podmiotami działającymi na rzecz tej integracji.

§ 8

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

 

III. ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

 

§ 9

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, który jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnia, niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

3. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej działalność.

4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Głogowa
Małopolskiego.

§ 10

Szczegółowe zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, strukturę oraz wewnętrzną organizację określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

1. Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan finansowy opracowywany przez Kierownika ŚDS.

 

V. NADZÓR NAD ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY

§ 13

Kontrolę i nadzór nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracą Kierownika realizuje Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

§ 14

Nadzór merytoryczny nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje Wojewoda Podkarpacki, który do 15-go lutego kaźdego roku otrzymuje sprawozdanie merytoryczne z działalności ŚDS w poprzednim roku budżetowym.

§ 15

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy składa Radzie Miejskiej w Głogowie Małopolskim coroczne sprawozdanie z działalności ŚDS w poprzednim roku budżetowym, w terminie do 15-go lutego kaŜdego roku oraz na każde żądanie Rady.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.